ScubaXL is jouw duikshopRetour Beleid

Artikel 8: Klachten en retourzendingen
1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare
gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of
begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de
gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden,
gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de
zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen
garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden
zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt
een termijn van 1 jaar na levering.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is
gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale
hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake
opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van
de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante
informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending
noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond
blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele
verpakking of emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn
vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn
aan de aard van deze materialen.
10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of
samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.